Pasientinformasjon

Hovedprosjekt i data 2010 – Høgskolen i Oslo
Gruppe: 29 – Angélique Colle

bilde

Dette hovedprosjektet har hatt til formål å utrede hvordan sikkerheten på norske sykehus er. I det henseende hva slags forhold helsepersonell har til de lover og regelverk de er underlagt, og de tilganger de har til sensitiv informasjon. Man har forsøkt å se på hvilke holdninger som føres og hva slags tiltak som er, eventuelt ønskes, igangsatt både for å opprettholde eller øke sikkerheten, og som tiltak der sikkerhetsbrudd har funnet sted.

Spørsmålene som har vært rettet mot helsepersonell, har primært dreid seg om i hvilken grad de er inneforstått med regelverk rundt behandling av sensitiv informasjon, hvordan de i praksis utøver sitt forhold til datasikkerheten og enkeltvis utfordringer de selv ser. For å få denne informasjon har det blitt utført spørreundersøkelse og samtaler, både med medisinsk personell, sikkerhetspersonell og forvaltnings- og IT-personell. Metodene brukt er spørreundersøkelser, samtaler, og som bakgrunn, gjennomgang av artikler.

Rapporten er en skissering av sikkerheten rundt pasientinformasjon i helsevesenet, som skal brukes av Forsvaret i forbindelse med sikkerhetsarbeid rundt et internt system for helseinformasjon. Funnene indikerer at det innen helsevesenet er forholdsvis store utfordringer med snoking i pasientjournaler, manglende innarbeidet og tilrettelagt rutiner for låsing av PC-er, og generelt for dårlig tilgangsstyring.

Prosjektfiler

Forprosjekt:
Prosjektskisse
Forprosjektrapport

Prosjektet:
Forside
Tittelside
Prosjektrapport
Kravspesifikasjon
Plakat